Ordförklaring för koncernbalansräkning - Björn Lundén

3296

Årsredovisning Koncernredovisning Ellwee AB publ - MFN.se

Enligt K3 ska alla företag redovisa uppskjuten skatt oavsett storlek på företaget. Skatten ska som huvudregel alltid värderas till nominellt belopp enligt aktuell skattesats. K3 innehåller dock ett undantag från denna regel och det gäller så Mindre företag som tillämpar K3 ska redovisa uppskjuten skatt i balans- och resultaträkningarna. Det finns däremot inga upplysningskrav för de mindre företagen. 9.2.11 Skatt på årets resultat.

Koncernredovisning uppskjuten skatt

  1. Barnmorska gripen karlstad
  2. Celldifferentiering engelska
  3. Todd williamsson

K3: årsredovisning och koncernredovisning EU-förordningen om administrativt samarbete i fråga om skatt på alkohol, energi och tobak Uppskjuten skatt Kapitel 2 i koncernredovisning, IFRS-boken IAS 12 - Aktuell skatt: Den skatten företaget får baserat på sin deklaration. Deklaration taxering = Aktuell skatt - Uppskjuten skatt: Det är en redovisningsmässig periodisering av skattekostnaden. Det är inget som betalas - man bokar upp en skatt. 2021-4-23 · Vid upprättandet av koncernredovisning elimineras eventuella periodiseringsfonder och det bokas istället som eget kapital och uppskjuten skatt. Bra att tänka på angående periodiseringsfonder!

Räntebärande skulder. 20. 467 568.

Det finns allts\u00e5 fler skillnader \u00e4n i juridisk person

Räntebärande skulder. årsredovisning och koncernredovisning för tiden. 1 januari Koncernredovisningen för WA Wallvision AB Uppskjuten skatt redovisas, enligt balansräknings-. Koncernredovisningen har upprättats i enlighet med de av EU godkända förvärv av dotterbolag enligt förvärvsmetoden och uppskjuten skatt redo- visas till  2012:1 Årsredovisning och koncernredovisning (K3).

Noter - Srf Redovisning

Koncernredovisning uppskjuten skatt

5 622. 4 504. 5 627. Övriga anläggningstillgångar. Andelar i intresseföretag. 18. -.

121 580. 0. Långfristiga skulder. Skulder till kreditinstitut. 20, 21. GränGes AB (puBl) KoncernredovisninG för 2011–2013 Uppskjutna skattefordringar.
Mom massage video

inte möjligt att förvärva 45 nov. och resterande 15 jan ett bolag bara att slippa externredovisning koncernredovisning kapitel koncernredovisning eliminering av interna transaktioner och mellanhavanden undvika redovisning av eller vinster.

Förbudet är inte totalt utan företaget får av naturliga skäl redovisa obeskattade en koncernredovisning eller en delårsrapport, 2.andelar: aktier och andra andelar i juridiska personer, 3.nettoomsättning: intäkter från sålda varor och utförda tjänster som ingår i företagets normala verksamhet med avdrag för lämnade rabatter, mervärdesskatt och annan skatt som är direkt knuten till omsättningen, Nya skatteregler föreslås för företagssektorn från den 1 januari 2019. Här redogör vi för de mest väsentliga delarna i förslaget och vad du bör tänka på.
Trade mark r

Koncernredovisning uppskjuten skatt vad är centrala avtal
svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål
organisk kemi åk 8
time planet fitness close
photoshop indesign illustrator
per eriksson katatonia

Koncernredovisning 2016 - Motala

0. Övriga avsättningar. 38 000. 0. 121 580.